• Výchovné poradenstvo

    •  

     Výchovné a kariérové poradenstvo

      

     Výchovnou a kariérovou poradkyňou na našej škole je Mgr. Beáta Vavrová

      

     Milí žiaci !

     Každý z nás sa môže dostať do situácie, ktorú v danej chvíli považuje za neriešiteľnú alebo potrebuje k jej riešeniu viac informácií. Problémy, ktoré nám môžu strpčiť život môžu byť rôzne. Zlé osobné vzťahy so spolužiakmi alebo rodičmi, pocit samoty a nepochopenia, neúspech v škole, drogy alebo šikanovanie. V týchto prípadoch je Vám vždy k dispozícii buď  triedny učiteľ alebo výchovná poradkyňa.

                  Náplňou práce výchovného  a  kariérového poradcu je školské poradenstvo v otázkach výchovy,     vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu žiakov. 

     Sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom dieťaťa. Mapuje výchovné problémy  školy a spolupracuje pri zabezpečovaní prevencie sociálno – patologických javov. Pracuje s končiacimi žiakmi a ich rodičmi pri profesijnej orientácii, oboznamuje ich s aktuálnymi informáciami o stredných školách a  prijímacích skúškach a to na triednických hodinách,  rodičovských združeniach a prostredníctvom  individuálnych pohovorov.

      

             Ak potrebujete pomoc alebo radu, skontaktujte výchovnú poradkyňu  kedykoľvek po dohode,            alebo   počas konzultačných hodín pre rodičov a žiakov:

     Utorok: 13.30 - 15.30 hod.

             Žiaci majú možnosť konzultovať kedykoľvek v priebehu prestávok či po vyučovaní.