• Výchovné poradenstvo

    •  

     Výchovné a kariérové poradenstvo

      

     Výchovnou a kariérovou poradkyňou na našej škole je Mgr. Beáta Vavrová

     Milí žiaci,

     každý z nás sa môže dostať do situácie, ktorú v danej chvíli považuje za neriešiteľnú alebo potrebuje k jej riešeniu viac informácií. Problémy, ktoré nám môžu strpčiť život môžu byť rôzne. Zlé osobné vzťahy so spolužiakmi alebo rodičmi, pocit samoty a nepochopenia, neúspech v škole, drogy alebo šikanovanie. V týchto prípadoch je Vám vždy k dispozícii buď  triedny učiteľ alebo výchovná poradkyňa.

     Náplňou práce výchovného  a  kariérového poradcu je školské poradenstvo v otázkach výchovy,     vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu žiakov. Sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom dieťaťa. Mapuje výchovné problémy  školy a spolupracuje pri zabezpečovaní prevencie sociálno – patologických javov. Pracuje s končiacimi žiakmi a ich rodičmi pri profesijnej orientácii, oboznamuje ich s aktuálnymi informáciami o stredných školách a  prijímacích skúškach a to na triednických hodinách,  rodičovských združeniach a prostredníctvom  individuálnych pohovorov.

     Ak potrebujete pomoc alebo radu, skontaktujte výchovnú poradkyňu kedykoľvek po dohode, alebo počas konzultačných hodín pre rodičov a žiakov:        

     Utorok: 13.30 - 15.30 hod.