Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia,
zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční elektronickou formou na základe rozhodnutia č. 2020/10610:1 - A1030 zo dňa 26. 3. 2020 Ministra školstva, vedy výskumu a športu SR. Zápis dieťaťa uskutočníte vyplnením elektronickej prihlášky a jej potvrdením (kliknutím na tlačidlo OK) čím sa prihláška odošle. Prihlášku máte možnosť si vytlačiť, neposielajte ju poštou, slúži výlučne pre Vás.
 
Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, kedy ako zákonní zástupcovia prídete osobne Vami zaslané prihlášky podpísať do školy.
 
Ak zákonný zástupca požiada oodklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
 
 

 

 

 

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: