• V súlade so zákonom č. 345/2015 z.z. o verejnom obstarávaní

    a o zmene a doplnení niektorých predpisov

    je vedený na stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

    www.uvo.gov. sk/vestnik a registre/vyhladavanie profilov/

    zadat ICO alebo nazov

     

    V profile sú vedené súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou,

    ako aj ďalšie dokumenty.