• Informácie pre rodičov

     Vážení rodičia!

     Vaše dieťa by malo v septembri nastúpiť do 1. ročníka základnej školy. Predkladáme Vám základné informácie o tom, čo by malo Vaše dieťa pred vstupom  vedieť, ako by sa  malo  správať, aby zvládlo nároky 1. ročníka bez väčších problémov.

     Čo by mal budúci prvák vedieť: 

     • samostatne sa obliecť
     • pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky
     • samostatne sa najesť a obslúžiť na WC
     • správne vyslovovať hlásky, vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších  vetách, mať primeranú slovnú zásobu
     • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
     • správne držať ceruzku, odkresliť predlohu, zobraziť predstavy i reálne zážitky
     • vystrihnúť podľa predlohy jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
     • poznať základné farby, tvary, spočítať predmety do 5, orientovať sa v priestore, čase /vľavo, vpravo, vpredu, hore, dole, včera, .../

     Ako by sa mal budúci prvák správať?

     • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15 – 20 minút
     • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha
     • na nové prostredie, osoby si zvyká bez väčších problémov / neplače, neskrýva sa za  rodičov, neuteká/
     • väčšinou sa hrá spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý, plačlivý
     • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže väčšinou  riešiť bez bitky, hádky, vzdorovitosti

      

       Dieťa je nezrelé pre vstup do školy, keď:

     • má oneskorený vývin reči, slabú slovnú zásobu, vyjadruje sa jednoduchými vetami
     • nevie zredukovať krátky príbeh, a to ani podľa pomocných otázok
     • je príliš hravé, nerozlišuje medzi hrou a povinnosťami
     • odmieta spolupracovať, robí len to, čo ho baví
     • nedokáže sa dlhšie venovať jednej činnosti, je nepozorné,  stále odbieha,  je nadmerne pohyblivé
     • rýchlo zabúda
     • nevie sa orientovať v čase, priestore, neorientuje sa v číselnom rade
     • má problémy  so  správnym držaním ceruzky, málo kreslí, línie nie sú pevné, sú  roztrasené
     • je citovo labilné, ťažko sa prispôsobuje kolektívu, vyhýba sa deťom, je agresívne
     • má zvýšený strach zo školy, pociťuje napätie
     • má výrazne oneskorený fyzický vývoj alebo vážne zdravotné problémy, ktoré by  ohrozili jeho školskú dochádzku

                 Ak máte pochybnosti o tom, či je Vaše dieťa dostatočne pripravené na školskú dochádzku, poraďte sa  s pani učiteľkami v MŠ, ZŠ, psychológom. Pokiaľ dieťa zaostáva vo viacerých oblastiach, zvládnutie nárokov v škole mu môže spôsobiť výrazné problémy. Podľa zákona je možné, aby ste dieťaťu odložili povinnú školskú dochádzku o jeden rok.

     Prianím každého rodiča je, aby  sa jeho dieťa dokázalo ľahko, samostatne učiť, aby sa do cesty jeho školskej práce stavalo čo najmenej prekážok. Jedným z dôležitých predpokladov k bezproblémovému zvládnutiu čítania a písania je i správna  výslovnosť. Logopedické problémy sa často môžu preniesť  do školskej úspešnosti dieťaťa. To často píše, ako hovorí / napr. pri zámene vo výslovnosti jednej hlásky za inú: ryba – píše lyba, dobre – píše dobue, pri vynechaní hlásky v slove kniha   - píše  kiha, volá - píše ová/.

     Ak sme u Vášho dieťaťa počas zápisu zistili  poruchu reči, logopedickou starostlivosťou mu môžete pomôcť tieto nedostatky ľahšie odstraňovať. Odporúčame Vám, aby ste sa obrátili na niektorú logopedickú ambulanciu.