• DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE V ONLINE PROSTREDÍ A CEZ ELEKTRONICKÚ KOMUNIKÁCIU

     1. Digitálny vzdelávací obsah a metodika jeho využívania i vytvárania predstavujú digitálne/elektronické nástroje, webové stránky, portály, hry, testy dostupné cez internet, ktoré rozvíjajú kompetencie žiakov v oblastiach, ktoré pokrýva vzdelávanie, prípadne výučbu môžu nahradiť cez informačno-komunikačné technológie. 
     2. Online platformy je možné využívať v prípade zabezpečenia internetového pripojenia a mobilných zariadení (mobilný telefón, tablet, PC a i.) na strane školy a rodiny.
     3. Riaditeľ školy rozhodne o platforme, ktorá sa bude pri vyučovaní online formou a elektronickej komunikácii používať.
     4. Vyučujúci jednotlivých predmetov sa oboznámia s funkcionalitami vybranej platformy, ktorá sa bude pri dištančnom vzdelávaní používať. S uvedeným následne oboznámia aj svojich žiakov vrátane pravidiel komunikácie v online priestore.
     5. Základnou platformou, ktorá umožňuje zdieľať dokumenty, poskytovať spätnú väzbu a hodnotiť žiakov, je EDUPAGE
     6. Základnou platformou na zdieľanie materiálov so žiakmi, organizáciu online stretnutí so žiakmi a hodnotenie i získavanie spätnej väzby je MICROSOFT TEAMS, ktorého súčasťou je balík programov MS Office 365.
     7. AscAgenda EduPage (elektronická žiacka knižka a pod.) je nástroj základnej dennej komunikácie učiteľov, žiakov a rodičov, na zadávanie, plnenie a kontrolu domácich úloh a vzdelávanie z domácnosti žiaka.
     8. Dištančné vzdelávanie sa môže v odôvodnených prípadoch elektronicky realizovať aj prostredníctvom ďalších komunikačných aplikácií a e-mailov.

      

     PRAVIDLÁ DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

     1. Dištančné vzdelávanie online formou sa riadi osobitným rozvrhom hodín, ktorý má upravený počet kontaktných hodín.
     2. Rozvrh hodín sa stanovuje na základe indikatívnej záťaže žiakov počas dištančného vzdelávania, ktorý v sebe zahŕňa všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov (čas online vyučovania a inou formou vyučovania, čas na vypracovanie zadávaných úloh, elektronickú komunikáciu alebo komunikáciu v papierovej forme, samoštúdium a pod.).
     3. V rámci jednotlivých zadaní, ktoré sa pripravujú v týždennom rozvrhu, sa kombinuje samostatná práca pre žiaka, výklad, hodnotenie, spätná väzba, klasifikácia, tvorivé úlohy, tzv. obrátené vyučovanie.
     1. Dĺžka online hodiny môže byť aj kratšia ako 45 minút. Učiteľ zváži vhodnú dĺžku a štruktúru online hodiny (jej súčasťou môže byť krátke video, výklad učiteľa, diskusia aj niekoľkominútové fázy samostatnej práce žiakov, o ktorej sa potom v skupine diskutuje, individuálne odpovede žiakov na zadané úlohy, ktoré môžu byť predmetom hodnotenia).
     2. Učiteľ podľa potreby môže realizovať aj konzultácie s menšou skupinou žiakov, prípadne individuálne.
     3. Učitelia predmetov, pri ktorých sa v rámci dištančného vzdelávania využíva elektronická komunikácia, zadávajú úlohy (projekty a prezentácie, tematické práce, samostatné praktické práce, pracovné listy, študijné texty, prezentácie zdieľané pedagógom, zadania na overovanie vedomostí, iné plnenie dištančných úloh spracované žiakmi počas vzdelávania z domácnosti žiaka) žiakom v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti, s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka, s určením presného termínu na preštudovanie a vypracovanie. Žiakom je poskytnutý dostatočný časový priestor na vypracovanie úloh.
     4. Učitelia môžu ponúkať aj vzdelávacie aktivity bez nutnosti práce na počítači.
     5. Učitelia vzdelávajú online a zadávajú žiakom úlohy v dňoch vyučovania v čase od 7,45 do 14.00 hod. Žiaci môžu vypracovania zadaných úloh v uvedených dňoch odovzdávať do 18,00 hod.
     6. Súčasťou dištančného vzdelávania sú aj triednické hodiny.
     7. Žiak má právo požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo telefonicky. Učiteľ takému žiakovi poskytne pomoc a konzultáciu v primeranom rozsahu.
     8. V období dištančného vzdelávania je každý žiak oboznámený s klasifikačnými požiadavkami všetkých vyučovaných predmetov a kritériami hodnotenia realizovanej vzdelávacej činnosti.
     9. Vyučujúci určí spôsoby hodnotenia výkonov žiakov (známka, slovný komentár, percentuálne) a vopred s nimi oboznámi žiakov.
     10. Žiaci sa počas dištančného vzdelávania môžu zapájať do predmetových olympiád a postupových súťaží organizovaných online formou.
     11. Pravidlá dištančného vyučovania v škole môžu byť modifikované, aktualizované a dopĺňané v nadväznosti na prijímané nariadenia, pokyny a odporúčania ministerstva školstva, relevantných vzdelávacích (metodických) inštitúcií, na základe zasadnutí jednotlivých predmetových komisií a metodických združení školy, pedagogickej rady a vedenia školy.

     POVINNOSTI ŽIAKOV

     1. Žiak je povinný každý deň vyučovania sledovať aktualizácie na webovej stránke školy a na EduPage/BezKriedy/Zborovňa, zúčastňovať sa na každej vyučovacej hodine a plniť pokyny vyučujúceho.
     2. Pravidelne, včas a samostatne vypracovávať všetky zadané úlohy.
     3. Na online vyučovacej hodine byť prihlásený svojím kontom a na požiadane vyučujúceho zapnúť webovú kameru a mikrofón.
     4. Počas vyučovania sa zdržiavať v domácom prostredí a mať pripravené všetky požadované študijné pomôcky. Žiak svojvoľne neodchádza počas online hodiny.
     5. Žiak nesmie nahrávať a zverejniť záznam z online vyučovacej hodiny bez súhlasu všetkých zúčastnených.
     6. V online priestore má povinnosť správať sa slušne, neodvádzať pozornosť ďalších žiakov od vzdelávacích aktivít nevhodnými či urážlivými komentármi. Žiaci si nesmú navzájom vypínať kamery a mikrofóny.
     7. V prípade porušenia zásad a povinností správania zo strany žiaka bude triedny učiteľ informovať zákonných zástupcov žiaka a na pedagogickej rade budú žiakovi po ich prerokovaní udelené výchovné opatrenia.
     8. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na online vyučovacej hodine alebo v stanovenom čase plniť úlohy v prostredníctvom elektronickej komunikácie, zákonný zástupca je povinný túto skutočnosť oznámiť vyučujúcemu.
     9. Ak sa žiak nemôže zúčastňovať na dištančnom vzdelávaní z dôvodu choroby alebo iných vážnych dôvodov, ktoré sú objektívne dané a verifikovateľné, zákonný zástupca túto skutočnosť oznámi triednemu učiteľovi a požiada o ospravedlnenie neprítomnosti na dištančnom vzdelávaní (cez edupage, e-mail, sms, telefonicky a pod.).

      

     POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

     1. Každý vyučujúci je povinný žiakov oboznámiť s realizáciou vyučovacích hodín, spôsobom práce, vzájomnej komunikácie a zasielania zadaní.
     2. Triedni učitelia v spolupráci so zákonnými zástupcami žiakov overia možnosti vzdelávania pomocou digitálnych technológií a oboznámia zákonných zástupcov s online platformou, cez ktorú sa dištančné vzdelávanie realizuje.
     3. Učitelia pripravia portfólio učebných zdrojov pre žiakov pre predmety hlavných vzdelávacích oblastí a komplementárnych vzdelávacích oblastí k tematickým celkom podľa redukovaného obsahu vzdelávania. Komplementárne vzdelávacie oblasti ponúkajú námety na aktivity, ktoré je vhodné žiakom ponúknuť, aby vzdelávanie malo vyváženú povahu.
     4. Vyučujúci bezodkladne informuje zákonného zástupcu a triedneho učiteľa, ak sa žiak bez ospravedlnenia nezúčastňuje na dištančnom vzdelávaní, nereaguje na jeho požiadavky a upozornenia.
     5. Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá​ jednej vyučovacej hodine.​
     6. V prípade neúčasti na online hodine a nepredloženia zadávaných úloh dohodnutým spôsobom a do stanoveného termínu vyučujúcemu daného predmetu zaznamenáva učiteľ žiakovu absenciu do elektronickej triednej knihy. Následne je žiak a jeho zákonný zástupca povinný predložiť ospravedlnenie svojej neúčasti ako pri prezenčnej forme vyučovania.
     7. Vyučujúci pri priebežnom hodnotení žiakov prihliadajú aj na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu a realizáciu vyučovania v domácnosti počas dištančného vzdelávania. Hodnotiť sa bude príprava, aktivita, komunikácia a získané poznatky i zručnosti žiakov.
     8. Vyučujúci rešpektujú skutočnosť, že jednotlivé predmety môžu mať upravenú formu a obsah tak, aby nedošlo k narušeniu plnenia učebných osnov a plánov. Rozsah môže byť zúžený na prijateľnú formu domáceho vzdelávania. Okrem edukačnej činnosti bude obsahom vzdelávania aj zisťovanie úrovne poznatkov žiakov formou úloh, testov, slohových prác, čitateľských denníkov, projektov alebo online skúšania.
     9. Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci zabezpečia podporu pre žiakov bez prístupu k digitálnym technológiám vrátane koordinácie distribúcie zadaní a ich vyhodnocovania.
     10. Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci zabezpečia individualizovanú podporu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
     11. Triedni učitelia sú povinní monitorovať stav dištančného vzdelávania vo svojej triede, komunikovať, spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi a zákonnými zástupcami a v rámci možností sa spolupodieľať na riešení prípadných problémov.
     12. V čase dištančného štúdia sa pedagogickí zamestnanci školy zúčastnia na hodnotiacej pedagogickej rade, ktorá sa môže realizovať aj formou videokonferencie.
     13. Každý učiteľ má v škole vytvorené podmienky na dištančné vzdelávanie. Pokiaľ učiteľovi dovoľuje situácia a okolnosti pracovať zo svojej domácnosti, môže po dohode s priamym nadriadeným využiť aj túto možnosť.

      

     SPOLUPRÁCA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

     1. Zákonní zástupcovia podporujú snahu školy a učiteľov pri online vzdelávaní a rešpektujú nastavené pravidlá dištančného vzdelávania.
     2. Zákonní zástupcovia majú vytvoriť  optimálne prostredie pre výučbu ich dieťaťa bez rušivých prvkov.
     3. Zákonní zástupcovia pravidelne sledujú platformu EduPage a webovú stránku školy a riadia sa aktuálnymi pokynmi školy.
     4. Zákonní zástupcovia dohliadajú a zodpovedajú za to, aby sa žiak prihlasoval na online hodiny v stanovenom čase a svedomito vypracovával úlohy, ktoré učitelia zadávajú.
     5. Zákonní zástupcovia sú povinní informovať sa o spôsobe komunikácie medzi dieťaťom a učiteľmi a informovať školu o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré žiakovi bránia v plnení dištančnej formy vzdelávania.
     6. Zákonní zástupcovia zabezpečia dieťaťu potrebné materiálno-technické vybavenie pre účasť na online hodine (hardvér, softvér) a v prípade potreby sa informujú o možnostiach zapožičania si príslušného vybavenia. Zároveň pomáhajú dieťaťu pri práci vo vybranom nástroji pre komunikáciu a v prípade potreby oslovia školu so žiadosťou o súčinnosť.
     7. Zákonní zástupcovia môžu požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu.prostredníctvom EduPage.